Selecteer een pagina

Molenhof BAVEL

DE GROENE BUFFER TUSSEN RIJKSWEG EN OMGEVING

LOCATIE GESCHIEDENIS

Eind jaren 60 zijn met de aanleg van de A27 de oorspronkelijke contouren van de agrarische gronden en infrastructuren rondom de kern van Bavel drastisch gewijzigd. Onder andere werd de Oude Bredaseweg, als belangrijke verbindingsweg naar Breda (Overakker/ Ginneken) definitief afgesneden. Ook werd het oorspronkelijke agrarische perceel (van ca 20.000 m2) van wijlen J.F.G. Oomen ter hoogte van de Molen ruw doorsneden. Er resteerde daardoor aan de zijde van Bavel nog een driehoek van ca 3000 m2. Het is onwenselijk geworden op deze grond de bestemde agrarische activiteiten nog te ontplooien op een praktische en economische manier. Dit door de ingeperkte afmetingen en de ligging in een inmiddels stedelijk gebied.

Met dit gegeven is door de huidige grondeigenaren (erven Oomen) in 2019 een verkennend overleg met de gemeente gevoerd om te bezien hoe de huidige agrarische bestemming op dit perceel gewijzigd kan worden naar een woonbestemming.

Wij hebben als grondeigenaren een sterke verbinding met Bavel vanuit historisch oogpunt. Het is daarom onze wens dit initiatief in goed overleg met de omgeving vorm te geven.

Plankaart met gestippeld aangeven de aanleg A27 door het perceel d.d. 1967 (bron: kadaster, topotijdreis.nl)

INITIATIEFPLAN

Bijgaand vindt u een afgeleide van het initiatiefplan dat is opgesteld voor een stukje agrarische grond aan de Oude Bredaseweg in Bavel. Met het initiatiefplan is er door de grondeigenaren (erven Oomen) en de gemeente Breda verkennend overleg geweest om eventuele ontwikkelingsmogelijkheden op deze grond te onderzoeken.

Vanuit de gemeente is er een duidelijke ambitie-visie voor woningbouw in Bavel gedefinieerd. Daaruit is naar voren gekomen dat er in Bavel met name behoefte is aan woningen voor starters en senioren. Op basis van deze vereiste zijn inmiddels de eerste oriënterende stappen gezet door een aantal ambities op papier te zetten. De gemeente is daarbij nauw betrokken geweest en heeft inmiddels aangegeven dat men het initiatiefplan positief beoordeeld. Daarbij worden een aantal voorwaarden gesteld die nog nadere onderzoeken zullen vergen (oa. op het gebied van geluids- en milieu eisen / impact op de omgeving etc.)

Om ook de haalbaarheid van deze ambities met de omgeving af te stemmen wordt er een participatieplan opgesteld. Als start zijn de directe omwonenden inmiddels persoonlijk geïnformeerd. We gaan graag met de belanghebbenden in gesprek om samen te kijken hoe we ideeën/suggesties kunnen meenemen in de verdere planvorming.

U kunt zich op deze website ook inschrijven en uw email-adres achterlaten zodat we u bij de verdere ontwikkelingen kunnen informeren.

Namens initiatiefnemer Jacq Oomen
Email: info@molenhofbavel.nl

AKOESTISCHE BUFFERING VOOR OMGEVING

De aangelegen snelweg A27 produceert onvermijdelijk geluid. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van het geluidsbelasting op deze locatie (zoals omschreven bij omgevingsfactoren op meso-schaal) zal bekeken worden in hoeverre strategische beplanting en positionering van woningen een mogelijke vermindering kan opleveringen van omgevingsgeluid op de reeds bestaande woningen.

De invloed van de aan te leggen bebouwing en beplanting zal eveneens nauw bestudeerd dienen te worden in relatie met de studie naar de windvang van de molenbiotoop.

PARKEREN MET HET GROEN

Om te voorkomen dat de omgeving in toenemende mate belast wordt met een volle straat met auto’s zal al het parkeren van de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd worden op het perceel zelf. Daarbij zal deze bebouwing zodanig aansluiten op het straatprofiel dat de straat maximaal leeg gehouden wordt.

Volgens ‘bestemmingsplan parkeren 2017‘ van de gemeente Breda worden de hereikte parkeernormen gebruikt. Ondanks dat er door de bouwbloksamenstellingen meer sprake zou zijn van meergezinswoningen, is gerekend met een hogere parkeernorm (1,9 voor eengezinswoningen) gezien de locatie.

Alle parkeerplaatsen worden op eigen perceel gerealiseerd en geven daarmee dus een onveranderd straatbeeld. Deze worden integraal ontworpen conform NEN2443:2013

GEDEELD GEBRUIK VOOR/DOOR DE OMGEVING

Met de komst van woningen is er budget beschikbaar om plekken te maken die meerwaarde bieden aan de directe omgeving met een duurzaam karakter.

De ambitie is de groenvoorziening beschikbaar te maken voor de directe omgeving. In overleg met de gemeente kunnen hierin mogelijk de ambities hoger gelegd worden afhankelijk van het beschikbare gemeentelijk budget.

  • Een groen en autoluwe plek waarop kinderen kunnen spelen, buurtbarbecues worden gehouden
  • Een moestuin welke gebruikt kan worden door de directe omgeving
  • Een bekken voor de opvang en infiltratie van regenwater voor het hergebruik van beregening van tuinen en doorspoelen van toiletten

VIER ONTWERPPRINCIPES VANUIT DE OMGEVING

De gemeente heeft een aantal ruimtelijke eisen gesteld, waarbij stedenbouwkundig bebouwing aan de Oude Bredase wordt toegestaan in de bestaande structuur met ook bebouwing mogelijk ten noorden daarvan. Uit de daarna plaatsgevonden verkennende gesprekken met de gemeente zijn een aantal ontwerpprincipes gedefinieerd. Hoewel het nog niet vastomlijnd is zal het plan verder ontworpen worden binnen deze omgevingsprincipes.

De ambitie vanuit de omgeving, gemeente en grondeigenaar staat in nauwe relatie met de financiële haalbaarheid van het plan. Het vergt een grote investering om deze ambities te kunnen realiseren en komen uit de verkoop van woningen. Er worden daartoe nu een 7-tal woningen gepland hoofdzakelijk voor senioren.

In dit stadium is het ontwerp nog in volle ontwikkeling en kan nog niet nader getoond worden. De input van een aantal nog uit te voeren onderzoeken is daarbij nog essentieel. Ook de input van de omgeving is daarbij van belang.

Zodra er definitievere ontwerpen zijn, zullen we u daarover informeren en publiceren op onze website: www.molenhofbavel.nl

 

Straatbeeld Oude Bredaseweg

IMPRESSIE INPASSING MOLENHOF

NIEUWS

Juni/July 2020

Start van de akoestische onderzoeken in relatie met de Rijksweg/ Oude Bredase...

BLIJF OP DE HOOGTE

Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van het gebied. In deze verkenning wordt bovendien de omgeving nadrukkelijk betrokken.
Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!

Privacy statement.

Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt om mij op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom Molenhof Bavel.

Inschrijving Nieuwsbrief

Akkoord

MOLENHOF BAVEL

DE GROENE BUFFER TUSSEN RIJKSWEG EN OMGEVING